Algemene voorwaarden

Wanneer je een bestelling plaatst op onze website www.sportrush.nl, accepteert je onze algemene voorwaarden.


SportRush
Postadres:
Postbus 240
1500EE Zaandam

 

ING Bank

IBAN

BIC

KvK

BTW

7126845

NL57INGB0007126845

INGBNL2A

63963779

NL8554.70.859B01


1. Productinformatie en prijzen
Alle prijzen op onze website zijn in euro's en inclusief btw. Acties zijn niet te combineren. Je kan dus tijdens het bestellen gebruik maken van één actie.

2. Bevestiging
Indien je je e-mail adres correct hebt ingevoerd, ontvang je na je bestelling een e-mail van ons. In deze e-mail kan je informatie over de producten, prijzen, bedragen en gekozen betalingswijze bij je bestelling terugvinden.

3. Bezorging van je bestelling
Je bestelling wordt verzonden met PostNL. Wij stellen als doel je bestelling te bezorgen binnen 2 werkdagen nadat de betaling door ons is ontvangen. Er kan door factoren die wij zelf niet in de hand hebben, een vertraging ontstaan.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan problemen bij de bank of het niet voorradig zijn van het product.

4. Retourneren van je bestelling
Bestellingen die je via onze website hebt geplaatst, kan je binnen 7 werkdagen retourneren. Je draagt zelf zorg voor de verzendkosten hiervan. De 7 werkdagen beginnen op het moment dat je de bestelling thuis hebt ontvangen.
De bestelling dient onbeschadigd te zijn.

Als je bestelling al beschadigd is voor de bezorging, vragen wij je dit binnen 3 werkdagen via ons email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan ons te laten weten. Vermeld hierin je naam, bestellingsnummer en een omschrijving van de beschadiging.
Wij zullen binnen 2 werkdagen met je contact opnemen voor de afhandeling. Gebruikte producten worden niet teruggenomen.

Mocht je van ons een brief of email hebben ontvangen met de mogelijkheid tot het retourneren of een compensatie vanwege een afwijking in het geleverde product, dan dien je binnen 28 dagen te reageren door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer je na de eerste week geen resultaat hebt behaalt met SportRush, vragen wij je meteen contact op te nemen met de SportRush personal trainer. Meestal kan je met een paar praktische tips van onze personal trainer ervoor zorgen dat resultaat volgt. Als resultaat dan nog steeds uitblijft, bespreek je met onze personal trainer de mogelijkheden, waaronder een vergoeding van het aankoopbedrag. Een voorwaarde voor deze garantie is dat je gebruik hebt gemaakt van de SportRush personal trainer. De garantie geldt niet voor producten die met korting zijn besteld.

5. Betalingsvoorwaarden
Je dient de betaling te voldoen, alvorens je bestelling wordt verstuurd. Nadat wij je betaling hebben ontvangen, zal de verzendprocedure opgestart worden. Betalingsmethodes waaruit je kan kiezen: Bankoverschrijving, iDeal en PayPal.

6. Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 Door ons geleverde motorrijtuigen en/of aanverwante zaken (in dit verband verder genoemd: zaken) blijven ons eigendom, totdat alle verplichtingen van de klant, met betrekking tot door ons aan de klant, krachtens de overeenkomst, geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de klant verrichtte of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, door de klant aan ons zijn voldaan. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken te verpanden of te vervreemden.
6.2 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht ons, zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, hiervan op de hoogte stellen.
6.3 De klant is verplicht op eerste verzoek van ons:
1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
2. alle aanspraken van de klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; 3. de vorderingen die de klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken, te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
4. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ons;
5. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de klant niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
6.4 Wij zijn niet gehouden tot enige vrijwaring van de klant voor diens aansprakelijkheid als houder van het motorrijtuig en/of de aanverwante zaken.
6.5 De klant vrijwaart ons voor aanspraken die derden op ons hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
6.6 Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, houden wij ons het recht voor de afgeleverde zaken, waarop het in sub 6.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de klant of derden die de zaak voor de klant houden, weg te halen of weg te doen halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van het in artikel 6 bepaalde, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van één van onze leidinggevende functionarissen of wij aansprakelijk zouden zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling met betrekking tot de productenaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
7.2 Wij zijn nooit (ook indien wij onverhoopt geen beroep op artikel 7.1 zouden kunnen doen) aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade) en schade, veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen).
7.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de door ons geleverde of ter beschikking gestelde motorrijtuigen en/of aanverwante zaken. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend ontstaan het gebruik dat niet in overeenstemming is met het in de bijgeleverde gebruikershandleiding voorgeschreven gebruik.
7.4 Indien ons onverhoopt geen (volledig) beroep zou toekomen op voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen dan zal onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot 10% van het factuurbedrag van de overeenkomst waardoor de schade is veroorzaakt, exclusief BTW.
7.5 Indien wij ter zake van enige schade waarvoor wij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn door derden mochten worden aangesproken vrijwaart de klant ons. Voor alle nadelen die daaruit voortvloeien.
7.6 Wij zijn voorts, na onze bestelling van het motorrijtuig bij een derde, niet aansprakelijk voor wijzigingen in het model of de uitvoering van een motorrijtuig.
7.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade dat is ontstaan na het aanbrengen van wijzigingen aan het motorrijtuig door andere partijen dan onszelf.
7.8 Waarschuwing: Het is van belang dat je op een veilige en verantwoorde manier om gaat met jouw Hoverboard. Het is belangrijk dat je alle adviezen en waarschuwingen in acht neemt welke in onze handleiding zijn opgenomen. Zorg ervoor dat je verantwoord met het Hoverboard om gaat tijdens het rijden. SportRush is niet aansprakelijk voor eventuele letselschade en verwondingen aan jezelf en aan anderen of eigendommen van jezelf of anderen.